top of page
Beautiful Landscape

LEDELSE
I ALMEN PRAKSIS

Quick view kursus i ledelse

Klik på billedet og se PDF-folder

TOOL BOX for
LEDELSE I ALMEN PRAKSIS
Opgaveglidning A4.jpg

Redskabskassen er beregnet til at skabe en succesfuld implementering af ledelse jf. OK22 årskontrol i lægehuset. Det er ledelsens metode til at igangsætte, styre og evaluere kommende projekter med opgaveglidning o.l. Anvendelse af skabelonen skal sikre, at tiltagene kommer til at hvile på to ben: Trivsel for læge og praksispersonale og en bæredygtig forretning.

 

For læger og personalet er det målet med opgaveglidning, at lægerne kan opnå en større grad af specialisering og for praksispersonalet muligheder for personlig og faglig udvikling. Lægerne aflastes for tidskrævende opgaver, der kan påvirke deres trivsel. De får frigjort tid til andet og mere væsentligt fagligt arbejde. Lægerne opnår en mere rentabel praksis. Det vil til gengæld kræve af lægerne, at de medvirker i oplæring og supervision af klinikpersonalets opgaveløsning. For personalet vil opgaveglidning betyde mere variation og større sammenhæng i opgaverne. De får mere faglig sparring og kortere vej til ledelsen. Fra patienterne betyder det bedre tid til patienten, kortere ventetid, øget patientsikkerhed mere systematisering for kronikerne. I det følgende er de ni redskaber beskrevet.

 

1. Værdiafklaring

Denne øvelse sætter lægerne i stand til at fastlægge, hvilken retning for lægehuset som lægerne vil styre efter. Værdierne skal kommunikeres til personalet og personalet skal bruge værdierne som rettesnor for deres opgaveløsning.

2. Trivselsanalyse

Denne øvelse sætter lægerne i stand til at fastlægge hvilke faktorer, der hhv. skaber trivsel og hvilke faktorer, der står i vejen for trivsel. Øvelsen kan laves med lægerne alene eller på et seminar med hele lægehuset. 

 

3. Situationsanalyse

Denne øvelse sætter lægerne i stand til at analysere status quo, inden planen for opgaveglidning effektueres. Efter kortlægning aftaler lægerne, hvordan styrkerne bliver fastholdt, hvordan svaghederne skal håndteres, hvad lægerne skal stille op med trusler og vælge, hvilke af de kortlagte muligheder, der skal sættes mål for. 

 

4. Kommunikation til praksispersonalet 

Når lægerne skal præsentere opgaveglidning for praksispersonalet, er det vigtigt at vise, at lægerne mener det alvorligt, samtidigt med at der er en anerkendelse af, at det kan blive svært, og at det bliver der taget hånd om. 

 

5. Håndtering af modstand

Det er kendt, at op mod 75% af nye tiltag fejler eller får et utilsigtet forløb. En stor del af forklaringen er den menneskelige faktor. Rutiner skaber ro, og indførelse af nye rutiner skaber usikkerhed. "Hvad forventes der af mig?"." Opgaven er uklar, er jeg kvalificeret til at løse opgaven godt nok, var jeg måske ikke god nok til at passe de andre opgaver?". Man kan påstå, at modstand mod forandring, er en sund reaktion på en utydelig ledelse. I så fald stiller det krav til lægernes planlægning af opgaveglidning. Når målet er at undgå modstand mod forandringer, er det nødvendigt med et nyt "mindset".

Det kan godt være, at lægerne er helt med på den tvingende nødvendighed af at indføre opgaveglidning, at det er en vedtaget del af OK22 og at samfundet kan brug for at håndtere en stadig vanskeligere situation med mangel på læger og sygeplejersker. Hvis personalet kommer i tvivl undervejs i projektet, vil de reagere med frygt og angst. De vil opleve, at opgaverne mangler mening og relevans, og de vil føle sig usikre på deres egen formåen og forventningerne til dem fra læger, kolleger og patienter. Et vigtigt redskab til at håndtere modstand mod forandring er supervision, uddannelse og faglig feedback.

 

6. Instruks til klinikpersonalet

Der udarbejdes en instruks til personalet for hver opgave. Instrukser afprøves med personalet på forhånd, så der sikres en forståelse af indholdet af instruksen. Ved lægeforbeholdt sundhedsfaglig virksomhed skal der foreligge instruks med specifikke formkrav. Ved øvrig virksomhed skal der være en procedure eller gennemgang. 

 

7. Undervisning af praksispersonalet

Undervisningen skal sikre et fælles sprog, kendskab og respekt for hinandens viden og kompetencer. Undervisningen skal også skabe tillid til hinanden og understøtte et godt arbejdsmiljø. Der skal skabes tydelighed for ledelsens forventninger til opgaveløsningen og forventninger til god praksis. Undervisningen bygger på principper fra mesterlære og ansvar for egen læring. Det skal aftales med personalet, hvilke læger der skal undervise i hvilke diagnoser. Videometoden har vist sig effektiv til at formidle komplicerede budskaber på en overskuelig måde. Som supplement er tavleundervisning og arbejdet med quiz. Der er tre redskaber til undervisning af praksispersonalet.

 

8. Supervision

Opgaveglidning stiller krav til personalets evne til at omstille deres egen praksis og tilegne sig ny viden og færdigheder. Supervision er en del af forudsætningerne i OK22. Med brug af supervision til personalet forebygges udvikling af stress. Supervisionen har til formål at sætte ord på personalets oplevelser med opgaveglidning. Redskabet til supervision er en firetrins model, der tager højde for forskellig kompleksitet i supervisionen.

 

9. Projektstyring

Tag stilling til om alle skal kunne alt eller om der skal etableres diagnoseteams med to personaler i hver som kan supplere hinanden. Fordelen ved et team er at der vil være en kollega at trække på ved behov for sparring når lægen ikke er til stede. Ligeledes skal ledelsen tage stilling til om hver alle læger skal kunne supervisere alt eller om det er mest hensigtsmæssigt at hver læge får et antal diagnoser vedkommende er ansvarlig for som personalet kan henvende sig til.

Slide1.jpeg
bottom of page